PVC資料夾 / 文件夾 /文書夾 

辦公室文件夾 /  簡報資料夾 / 學生講義 /  合約文件 / 廣告贈品 

只要是文書、文件都用得到.. 輕便...好收...好帶....

上面印了您的廣告、文宣...您說效果會如何 ? 

尺寸大小: L型=22公分 X 31公分 (A4)  / U型 = 23.5公分 X 31.5公分 

依您的版面設計、印製........ 

回首頁         索取型錄資料: VIP@IDCARD.COM.TW      卡登實業   洽詢: 06-2745555